ทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกพันโดยรัฐบาลไทย

Published by DDS on

The Royal Thai Government Fellowship (RTG Fellowship)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ในขณะนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของโมเดลนี้ คือ การสร้าง ประชากรไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0) หมายความว่า ประชากรไทยทุกคนตัองได้รับโอกาสในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพของตนเอง เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างวิศวกร. นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพ ให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการ. และการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ. และเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต

สถาบันเอไอที จึงขอเชิญ ผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว เข้ารับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เอก เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น ประชากรไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0)

คุณสมบัติผู้สมัครปริญญาเอก

  • มีสัญชาติไทย
  • เกรดเฉลี่ย
    • ปริญญาตรี: ≥ 2.75/4 หรือเทียบเท่า
    • ปริญญาโท: ≥ 3.50/4 หรือเทียบเท่า (ในกรณีที่ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ สามารถส่งบทความที่จัดทำดัชนีใน Scopus พร้อมกับเกรดเฉลี่ยเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้
  • มีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่ AIT Language Center กำหนด (IELTS 5.5 (Writing band) หรือ AIT EET ≥ 5.5 หากคะแนนเป็น 5.0 ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมโปรแกรม ฺBridging เพื่อให้ได้คะแนน 5.5 จากโปรแกรม Bridging ก่อนเข้าเรียน
  • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนแบบไม่มีข้อผูกมัดอยู่ประมาณ 1.50 MB

RTG Fellowships for Master’s Programs (ทุนไม่มีข้อผูกมัดระดับปริญญาโท)

RTG
Fellowship
Value of Fellowship Grant Cumulative GPA requirement for specified universities* Cumulative GPA requirement for other universities
100% (48 credits) 848,000 Baht (covers entire study cost of 4 semesters) GPA ≥ 3.00  GPA ≥ 3.50
87.5% (42 credits) 752,000 Baht (covers 42 credits fees and 4 semesters registration fees, student pays remainder 6 credits: 96,000 baht, tuition fees) GPA ≥ 3.25
75% (36 credits) 636,000 Baht (covers 3 semesters, student pays remainder 212,000 baht as one semester cost) GPA ≥2.75 GPA ≥ 3.00
50% (24 credits) 424,000 Baht (covers 2 semesters, student pays same amount for 2 semesters) GPA ≥ 2.75

คุณสมัติผู้สมัครระดับปริญญาโท

  • มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปีจากมหาลัยที่ได้รับการยอมรับด้วยเกณฑ์เกรดเฉลี่ยดังนี้

  1. มีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่ AIT Language Center กำหนด (IELTS 5.0 (Writing band) หรือ AIT-EET ≥ 5.0) หากได้คะแนน 4.5 ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วม Bridging Program (เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายนถึง 21 กรกฎาคม) เพื่อให้ได้คะแนน 5.0 จาก Bridging Program ก่อนการลงทะเบียน เข้าชม  http://languages.ait.ac.th/bp/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2566 หรือจนกว่าทุนจะหมด ทุนมีจำนวนจำกัด สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน

โปรดทราบ

2. RTG Fellowships ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน แต่ไม่ครอบคลุมค่าที่พักหรือค่าครองชีพ

3. *คำจำกัดความของมหาวิทยาลัยที่ระบุ (*) 2.1 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย 1,000 แห่ง จัดอันดับโดย QS World University Rankings ได้แก่ (1)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 271, (2) มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 380, (3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 651-700, (4 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #601-650, (5) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #800+, (6) มหาวิทยาลัยขอนแก่น #801+, (7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #801+ และ (8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #801 +. (*) 2.2 Thailand’s top 350 Asian Universities จัดอันดับโดย QS World University Rankings ได้แก่ (1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 261-270 , (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 301-350 , (3) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า เทคโนโลยีพระนครเหนือ #301-350 (4) มหาวิทยาลัยนเรศวร#301-350 และ  (5)มหาวิทยาลัยศิลปากร #301-350.

 4. ชม http://languages.ait.ac.th/bp/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bridging Program

ติดต่อสอบถาม 

Ms. Wilailak at 02-524-5023 or
Ms. Kanchana at 02-524-6119 or
Email:  rtg@ait.ac.th.

Categories: News