ทุนสนับสนุนสำหรับคนไทยเท่านั้น

ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับคนไทย

เรียนที่สถาบันเอไอที, ประเทศไทย

ในหลักสูตรภาคปกติ

เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท - เอก

ภาคเรียนสิงหาคม ปีการศึกษา 2562

ปิดรับสมัคร ทุนเต็มจำนวน 31 มีนาคม 2562

ปิดรับสมัคร ทุน RTG (สูงสุด 100%)  25 กรกฎาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.

มีสัญชาติไทย

ผู้สมัครสัญชาติไทย ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และมีผลการเรียนที่สถาบันเอไอทีระบุไว้ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษานี้ทุกคน

2.

มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบันเอไอทีกำหนด

มีผลคะแนน IELTS (Writing Band) หรือ AIT English Entry Test (AIT-EET) อย่างน้อย 5.0 สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท, 5.5 สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอก

ในกรณีที่ผู้สมัครจบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ สามารถใช้ Certificate of English Medium Instruction แทนได้

ผู้สมัครสามารถใช้ผลคะแนนจากสถาบันเหล่านี้ เพื่อใช้ในการพิจารณาได้แก่ IELTS, AIT-EET, TOEFL Paper, TOEFL CBT, TOEFL IBT หรือ CEFR โดยใช้เกณฑ์เทียบระดับคะแนนโดยศึกษาได้จากลิงก์ด้านล่าง

3.

เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณา

1. สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบทรานสคริปต์ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (ในกรณีสมัครระดับปริญญาเอก)

2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษในทักษะการเขียนที่สถาบันเอไอทียอมรับ

3. หนังสือแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา 2 ฉบับ

4. โครงร่างงานวิจัย (สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก)

4.

ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท

มูลค่าของทุนที่ได้รับ: 848,000 บาท

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาซึ่งเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ภาคการศึกษา

ข้อกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับ ป.ตรี

– GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) 

– GPA ≥ 3.50 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)

มูลค่าของทุนที่ได้รับ: 636,000 บาท

มูลค่าที่รับผิดชอบเอง: 212,000 บาท

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาซึ่งเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบส่วนที่เหลือเอง

ข้อกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับ ป.ตรี

– GPA ≥ 2.75 (จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) 

– GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)

มูลค่าของทุนที่ได้รับ: 424,000 บาท

มูลค่าที่รับผิดชอบเอง: 424,000 บาท

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาซึ่งเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบส่วนที่เหลือเอง

ข้อกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับ ป.ตรี

– GPA ≥ 2.75 (จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) 

หมายเหตุ:

  • (*) หมายถึง มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1,000 อันดับแรก ที่จัดอันดับโดย QS World University Rankings
  • ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยครอบคลุม เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไมร่วมค่าที่พักและค่าครองชีพ
  • การตัดสินใจคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ของรัฐบาลไทยขั้นสุดท้ายเป็นอำานาจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย

5.

ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอก

มูลค่าของทุน RTG ที่ได้รับ: 996,000 บาท

  • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 56 หน่วยกิต (จากทั้งหมด 84 หน่วยกิต)
  • ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
  • ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ* และ 3.00 ขึ้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

หมายเหตุ:

  • (*) หมายถึง มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1,000 อันดับแรก ที่จัดอันดับโดย QS World University Rankings
  • ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยครอบคลุม เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไมร่วมค่าที่พักและค่าครองชีพ
  • การตัดสินใจคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ของรัฐบาลไทยขั้นสุดท้ายเป็นอำานาจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย

บรรยากาศการเรียนนานาชาติ

International Environment

สาขาที่เปิดสอนใน

ภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน

สาขาการพัฒนาและความยั่งยืน

Development and Sustainability Program (DS)

มุ่งเน้นและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือ การพัฒนาบุคลากรที่ต้องการความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาที่กว้างขึ้นและประสบการณ์การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่อง SDGs, รัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศ, องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการวิจัย รวมถึงนักวิชาการที่ทำงานด้านการพัฒนาและความยั่งยืน

สาขาการพัฒนาบทบาทหญิงชาย

Gender and Development Studies (GDS)

มุ่งเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิเคราะห์ที่สามารถบูรณาการแนวทางของบทบาททางเพศเข้ากับการวางแผนและการจัดการการพัฒนา การใช้งานจริงสำหรับการวิจัยทางวิชาการในเรื่องบทบาททางเพศและการพัฒนา รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลกและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในเอเชีย

สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Natural Resources Management (NRM)

มุ่งเน้นการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจและการประเมินผลกระทบของการตัดสินใจ นโยบายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการใช้กรอบการวิเคราะห์ที่หลากหลายวิธี รวมถึงการเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

Urban Environmental Management (UEM)

ตอบสนองต่อความต้องการในการพินิศพิเคราะห์การเติบโตของเมืองและปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมุมมองการจัดการและการวางแผนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน และมุ่งเน้นการทำความเข้าใจพลวัตของเมืองและพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจร่วมกับกับผู้มีส่วนได้เสียจากหลายฝ่าย

สาขาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคและชนบท

Regional and Rural Development Planning (RRDP)

มุ่งเน้นไปที่ความยากจนในชนบท การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบท โดยการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติในการวางแผนเชิงภูมิภาคและชนบทมีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในระดับอำเภอและตำบลตามแนวทางการมีส่วนร่วมบูรณาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน รวมถึงการให้ความสนใจกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่เสริมสร้างชุมชนชนบทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สาขาการเตรียมความพร้อมบรรเทาและจัดการภัยพิบัติ

Disaster Preparedness, Mitigation and Management (DPMM)

เป็นหลักสูตรโปรแกรมการศึกษาแบบสหวิทยาการระหว่างคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี (SET) และคณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา (SERD) โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพสูงในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติการบรรเทาและการจัดการ ซึ่งสาขาฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการแบ่งปันความรู้ที่กว้างขึ้นจากระดับนานาชาติไปสู่ระดับท้องถิ่น ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการจะมีกลยุทธ์และเทคนิคที่เหมาะสมรวมถึงบทบาทในการพัฒนานโยบายในการการจัดการภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้นและช่วยสร้างชุมชนที่มีความยืดหยุ่น

โอกาสอันดีที่จะได้พัฒนาศักยภาพของคุณ

0 +
มากกว่า 100 ทุนการศึกษาสำหรับคนไทยที่ไม่ต้องใช้คืน

ขั้นตอนการสมัคร

1.

กรอกข้อมูล Pre-Admission

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

2.

กรอกใบสมัครออนไลน์

ผู้สมัครที่ได้รับอีเมลตอบกลับจากขั้นตอนที่ 1. สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในอีเมล

3.

แนบเอกสารประกอบการรับสมัคร

อัพโหลดเอกสารที่ระบบต้องการในขั้นตอนที่ 2 ให้ครบ

ในกรณีที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถแจ้งกับแจ้าหน้าที่ทางอีเมลเพื่อขอคำแนะนำเพื่อส่งเอกสารใบสมัครได้

4.

ส่งใบสมัครออนไลน์

สำหรับการพิจารณาทุนเต็มจำนวน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้

สำหรับการพิจาณาทุน RTG สูงสุด 100% ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นี้

กรอกข้อมูลเลย เพื่อรับการติดต่อจากเรา

6 เหตุผลที่ควรเรียนในสถาบันเอไอที

1.

เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกในประเทศ ที่มีการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ 100%

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2502 โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศ SEATO ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอิสระในชื่อปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2510 โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

2.

มอบประสบการณ์การทำงานจริงร่วมกับนักศึกษานานาชาติ

มีนักศึกษามากกว่า 50 สัญชาติ และอาจารย์ชั้นนำจากทั่วโลกมาร่วมสอนและมอบประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน

3.

มีโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งในและต่างประเทศจากเครือข่ายของอาจารย์ชั้นนำทั่วโลก รวมถึงการฝึกงานในองค์กรชั้นนำระหว่างประเทศด้วย

4.

เพิ่มโอกาสการทำงานในสายงานต่างประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนในประเทศหรือระดับโลก, หน่วยงานรัฐบาล, มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ADB, UNHCR, WHO, FAO เป็นต้น ซึ่งเราก็มีศิษย์เก่าทำงานในองค์กรเหล่านี้อยู่ด้วย

5.

มีทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน สูงสุด 100% และไม่ต้องใช้คืน

มากกว่า 100 ทุนสำหรับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นทุน HM QUEEN’S Scholarship, Loom Nam Khong Pijai (สำหรับ NRM) เป็นต้น ที่มีค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ให้ และทุน RTG (The Royal Thai Government) ที่ให้เฉพาะคนไทยในระดับ ป.โท – เอก ตั้งแต่ 50 – 100% รวมไปถึงทุน AIT Fellowship ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเช่นกัน ทั้งหมดนี้เป็นทุนที่ไม่ต้องชดใช้คืนหลังจากเรียนจบ

6.

จบแล้วมีเครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลก

กว่า 60 ปี ของการก่อตั้งสถาบัน ทำให้เรามีเครือข่ายของศิษย์เก่าในองค์กรชั้นนำระดับโลกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

พิเศษ! สมัครเรียนที่ภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน

สามารถเข้ารับคอร์สการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดระดับความรู้ AIT-EET ฟรี!!!

โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Submit) และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วเท่านั้น

มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเรา

พร้อมคอร์สฝึกภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ ฟรี!

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม