ทุนการศึกษาสำหรับคนไทย

เรียนที่สถาบันเอไอที, ประเทศไทย

ในหลักสูตรภาคปกติ

เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท - เอก

ภาคเรียนสิงหาคม ปีการศึกษา 2562

ปิดรับสมัคร ทุนเต็มจำนวน 31 มีนาคม 2562

ปิดรับสมัคร ทุน RTG (สูงสุด 100%)  20 กรกฎาคม 2562

6 เหตุผลที่ควรเรียนในสถาบันเอไอที

1.

เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกในประเทศ ที่มีการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ 100%

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2502 โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศ SEATO ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอิสระในชื่อปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2510 โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

2.

มอบประสบการณ์การทำงานจริงร่วมกับนักศึกษานานาชาติ

มีนักศึกษามากกว่า 50 สัญชาติ และอาจารย์ชั้นนำจากทั่วโลกมาร่วมสอนและมอบประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน

3.

มีโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งในและต่างประเทศจากเครือข่ายของอาจารย์ชั้นนำทั่วโลก รวมถึงการฝึกงานในองค์กรชั้นนำระหว่างประเทศด้วย

4.

เพิ่มโอกาสการทำงานในสายงานต่างประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนในประเทศหรือระดับโลก, หน่วยงานรัฐบาล, มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ADB, UNHCR, WHO, FAO เป็นต้น ซึ่งเราก็มีศิษย์เก่าทำงานในองค์กรเหล่านี้อยู่ด้วย

5.

มีทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน สูงสุด 100% และไม่ต้องใช้คืน

มากกว่า 100 ทุนสำหรับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นทุน HM QUEEN’S Scholarship, Loom Nam Khong Pijai (สำหรับ NRM) เป็นต้น ที่มีค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ให้ และทุน RTG (The Royal Thai Government) ที่ให้เฉพาะคนไทยในระดับ ป.โท – เอก ตั้งแต่ 50 – 100% รวมไปถึงทุน AIT Fellowship ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเช่นกัน ทั้งหมดนี้เป็นทุนที่ไม่ต้องชดใช้คืนหลังจากเรียนจบ

6.

จบแล้วมีเครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลก

กว่า 60 ปี ของการก่อตั้งสถาบัน ทำให้เรามีเครือข่ายของศิษย์เก่าในองค์กรชั้นนำระดับโลกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

บรรยากาศการเรียนนานาชาติ

International Environment

สาขาที่เปิดสอนใน

ภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน

สาขาการพัฒนาและความยั่งยืน

Development and Sustainability Program (DS)

Responds to the capacity building needs of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) in the Asian region and beyond as the concept of sustainability calls for expertise in both the environmental and socio-economic dimensions of long-term development

สาขาการพัฒนาบทบาทหญิงชาย

Gender and Development Studies (GDS)

Develops scholars and analysts who can integrate a gender approach to development planning and management as well as highlight practical applications for academic research in gender and development, including the Sustainable Development Goals, globally and more specifically in Asia

สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Natural Resources Management (NRM)

Rapid decline of natural resources has increasingly threatened sustainable development. Natural Resources Management focuses its teaching and research on understanding and assessment of the impacts of decision making and international policies on natural resources management through the use of various analytical frameworks, methods, tools, and technologies

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

Urban Environmental Management (UEM)

Responds to the need to examine urban growth and environmental problems from the management and planning perspectives to contribute to the development of sustainable and resilient cities. We focus on understanding urban dynamics and developing effective interventions using various decision support and instruments in multi-stakeholder setting

สาขาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคและชนบท

Regional and Rural Development Planning (RRDP)

Focuses on rural poverty, improvement of the quality of life, and social and economic development of rural areas. Practice oriented rural regional planning is carried out regularly at district and sub-district levels following a participatory and integrated approach, and attention is paid to management of development institutions, infrastructure and physical resources to strengthen rural communities for sustainable development

สาขาการเตรียมความพร้อมบรรเทาและจัดการภัยพิบัติ

Disaster Preparedness, Mitigation and Management (DPMM)

Disasters have become a huge threat. Rapid population growth, urbanization, poverty, and climate change have increased the vulnerability of many Asian countries. Disaster Preparedness, Mitigation and Management is offering interdisciplinary degrees and short-term trainings for capacity-building and skill development

โอกาสอันดีที่จะได้พัฒนาศักยภาพของคุณ

+ 0
มากกว่า 100 ทุนการศึกษาสำหรับคนไทยที่ไม่ต้องใช้คืน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.

มีสัญชาติไทย

ผู้สมัครสัญชาติไทย ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และมีผลการเรียนที่สถาบันเอไอทีระบุไว้ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษานี้ทุกคน

2.

มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบันเอไอทีกำหนด

มีผลคะแนน IELTS (Writing Band) หรือ AIT English Entry Test (AIT-EET) อย่างน้อย 5.0 สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท, 5.5 สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอก

ในกรณีที่ผู้สมัครจบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ สามารถใช้ Certificate of English Medium Instruction แทนได้

ผู้สมัครสามารถใช้ผลคะแนนจากสถาบันเหล่านี้ เพื่อใช้ในการพิจารณาได้แก่ IELTS, AIT-EET, TOEFL Paper, TOEFL CBT, TOEFL IBT หรือ CEFR โดยใช้เกณฑ์เทียบระดับคะแนนโดยศึกษาได้จากลิงก์ด้านล่าง

3.

เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณา

1. สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบทรานสคริปต์ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (ในกรณีสมัครระดับปริญญาเอก)

2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษในทักษะการเขียนที่สถาบันเอไอทียอมรับ

3. หนังสือแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา 2 ฉบับ

4. โครงร่างงานวิจัย (สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก)

4.

ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท

มูลค่าของทุนที่ได้รับ: 848,000 บาท

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาซึ่งเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ภาคการศึกษา

ข้อกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับ ป.ตรี

– GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) 

– GPA ≥ 3.50 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)

มูลค่าของทุนที่ได้รับ: 636,000 บาท

มูลค่าที่รับผิดชอบเอง: 212,000 บาท

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาซึ่งเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบส่วนที่เหลือเอง

ข้อกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับ ป.ตรี

– GPA ≥ 2.75 (จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) 

– GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ)

มูลค่าของทุนที่ได้รับ: 424,000 บาท

มูลค่าที่รับผิดชอบเอง: 424,000 บาท

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาซึ่งเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา โดยผู้รับทุนต้องรับผิดชอบส่วนที่เหลือเอง

ข้อกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับ ป.ตรี

– GPA ≥ 2.75 (จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) 

หมายเหตุ:

  • (*) หมายถึง มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1,000 อันดับแรก ที่จัดอันดับโดย QS World University Rankings
  • ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยครอบคลุม เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไมร่วมค่าที่พักและค่าครองชีพ
  • การตัดสินใจคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ของรัฐบาลไทยขั้นสุดท้ายเป็นอำานาจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย

5.

ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอก

มูลค่าของทุน RTG ที่ได้รับ: 996,000 บาท

  • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 56 หน่วยกิต (จากทั้งหมด 84 หน่วยกิต)
  • ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
  • ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ* และ 3.00 ขึ้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

หมายเหตุ:

  • (*) หมายถึง มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1,000 อันดับแรก ที่จัดอันดับโดย QS World University Rankings
  • ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยครอบคลุม เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไมร่วมค่าที่พักและค่าครองชีพ
  • การตัดสินใจคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ของรัฐบาลไทยขั้นสุดท้ายเป็นอำานาจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย

พิเศษ! สมัครเรียนที่ภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน

สามารถเข้ารับคอร์สการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดระดับความรู้ AIT-EET ฟรี!!!

โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Submit) และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

1.

กรอกข้อมูล Pre-Admission

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

2.

กรอกใบสมัครออนไลน์

ผู้สมัครที่ได้รับอีเมลตอบกลับจากขั้นตอนที่ 1. สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในอีเมล

3.

แนบเอกสารประกอบการรับสมัคร

อัพโหลดเอกสารที่ระบบต้องการในขั้นตอนที่ 2 ให้ครบ

ในกรณีที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถแจ้งกับแจ้าหน้าที่ทางอีเมลเพื่อขอคำแนะนำเพื่อส่งเอกสารใบสมัครได้

4.

ส่งใบสมัครออนไลน์

สำหรับการพิจารณาทุนเต็มจำนวน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้

สำหรับการพิจาณาทุน RTG สูงสุด 100% ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นี้

กรอกข้อมูลเลย เพื่อรับการติดต่อจากเรา

มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเรา

พร้อมคอร์สฝึกภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับ ฟรี!

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม